AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Aktualności

11 lutego 2020 13:43 | Aktualności

LIST OTWARTY DO PANA RADNEGO RADY GMINY SŁUPCA JANA KUJAWYList otwarty do Pana Radnego Rady Gminy Słupca Jana Kujawy

 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Koszutach stanowczo protestuje przeciwko wysuwaniu bezpodstawnych oskarżeń w kierunku naszej szkoły, przez Pana Radnego, jakoby wszystko w naszej placówce wymagało remontu.                                                                                                            Jesteśmy też bardzo ciekawi, od kogo Pan Radny otrzymał takie nieprawdziwe informacje, gdyż podczas wizytacji Państwa Radnych w naszej szkole nawet Pan nie zapytał o to, czy  były ostatnio przeprowadzane jakiekolwiek prace remontowe, ale też nawet nie zwrócił Pan uwagi na to, jak dużo ostatnio się u nas zmieniło, co zauważają wszyscy odwiedzający nasza szkołę. Skupił się Pan natomiast tylko na sali gimnastycznej i natychmiast po przekroczeniu progu sali zauważył, że dach przecieka i nadaje się do remontu.  Istotnie dach wymaga naprawy, ale czy nie lubi się sąsiada tylko za to, że ma dziurawy dach. Czy zasadna jest zatem krytyka sali gimnastycznej w sytuacji, kiedy korzysta się z tej sali, kiedy tylko się chce i nie partycypuje w żadnych kosztach utrzymania ?. Jest to więc typowy przykład szukania dziury  w całym  i znalazł Pan – dziurę w dachu.
Zwracamy też uwagę, że piastuje Pan zaszczytną funkcję publiczną Radnego Rady Gminy Słupca i w związku z tym oczekujemy od Pana trochę więcej empatii, a nade wszystko uczciwości w związku z piastowaną funkcją.                                                                         
W tym miejscu aż proszą się o zacytowanie słowa profesora W. Bartoszewskiego – „ Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”.                                                                                                                     

          Gwoli informacji dla Pana Radnego  przedstawiamy wykaz wszystkich prac remontowo-modernizacyjnych, jakie wykonano w ostatnich dwóch latach w Szkole Podstawowej w Koszutach:

1. Sala chemiczna, fizyczna, biologiczna - doprowadzenie bieżącej wody, wymiana żarówek                                                                i oprawek.                                                                                                                                     
2. Sala matematyczna, geograficzna - wymiana żarówek i części oprawek.

3. Sala języka angielskiego, niemieckiego - wymiana żarówek i oprawek.

4. Sala polonistyczno-historyczna - wymiana żarówek i oprawek,  malowanie sali.

5. Sala komputerowa - malowanie sali,  wymiana podłogi, wymiana żaluzji, całkowita wymiana oświetlenia.

6. Sala edukacji wczesnoszkolnej – malowanie, wymiana żarówek i oprawek, wymiana podłogi, malowanie drzwi, zamontowanie fototapety.  

7. Sala edukacji wczesnoszkolnej - malowanie sali i drzwi,  wymiana żarówek i oprawek.

8. Sala edukacji przedszkolnej - wymiana żarówek,  malowanie drzwi.

9. Pokój nauczycielski - zakup nowych mebli i nowych  tablic na ścianę.

10. Sekretariat - malowanie pomieszczenia i drzwi, całkowita wymiana oświetlenia, zakup nowych mebli.

11. Korytarze - malowanie, całkowita wymiana oświetlenia, zakup dywanu, siedzisk i puf dla uczniów, zakup 2 tablic sztalugowych, zakup 4 tablic korkowych ukazujących osiągnięcia uczniów, zakup szafek ubraniowych dla wszystkich uczniów,  zakup 2 tablic przy bibliotece dla rozwoju czytelnictwa.

12. Wejście główne - nowa ściana Patrona oraz zakup lampionów, malowanie. 
                   
13. Kącik rodzica – hol główny – malowanie ścian, malowanie ram od pocztu 
sztandarowego, zakup dużego zegara ściennego, tapety, zakup nowej kanapy do kącika dla rodziców, zamontowanie telebimu do prezentacji zdjęć, malowanie, tapetowanie, całkowita wymiana oświetlenia.

14. Pokój wicedyrektora i pedagoga – malowanie,  tapetowanie,  wymiana żarówek.

15. Łazienki - malowanie ościeżnic i drzwi, zakup nowych pojemników na papier, zakup nowych kratek wentylacyjnych.

16. Kuchnia i pomieszczenie gospodarcze – malowanie.

17. Kawiarenka - malowanie i wymiana oświetlenia.

18. Sala gimnastyczna- remont podłogi, malowanie zaplecza na sprzęt sportowy, wymiana części żarówek.

19. Boisko- malowanie ławek, założenie ogródków botanicznych.

20. Plac przed szkołą wejście główne - założenie obrzeża wzdłuż chodnika, zakup dużych donic na iglaki

21. Wejście przy sali gimnastycznej- utwardzenie terenu do parkowania, zamontowanie barierek ochronnych.

         Informujemy także, że większość środków na zakup sprzętu, mebli, szafek dla uczniów pozyskaliśmy dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych wspaniałych rodziców oraz dzięki ofiarności sponsorów a także ze sprzedaży stroików świątecznych, dochodów z bali andrzejkowych oraz festynów środowiskowych.                                                                                                                        Za wszystko naszym darczyńcom bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.

 

         Chcielibyśmy  przy tej okazji przedstawić też programy i projekty dzięki, którym ciągle na bieżąco pozyskujemy fundusze na doposażanie naszej szkoły.          

1. Program mPotęga  - zakup kserokopiarki oraz pomocy dydaktycznych.

2. SuperKoderzy  -  zakup drukarki oraz pomocy dydaktycznych. 

3. Megamisja- pozyskanie tabletów oraz pomocy dydaktycznych.

4. Fundacja Orlen „Dar serca” -  zakup koszy do segregacji odpadów oraz pobudowanie wiaty na odpady komunalne.

5. Aktywna tablica – zakup 2 monitorów interaktywnych.

6. Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa – pozyskanie 5 tys. zł. na zakup książek do biblioteki.

7. Słupca stawia na eksperyment - pozyskanie bardzo dużo pomocy dydaktycznych do różnych pracowni przedmiotowych na kwotę 18876,00 zł. oraz zajęcia, stypendium dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli.

8. Projekt MEN - Pracownie przyrodnicze - pozyskanie 75 tys. zł.  na zakup sprzętu, m.in.: 2 monitory interaktywne. laptopy, drukarka 3D,  wizualizery, mikroskopy cyfrowe, stoły demonstracyjne dla nauczycieli, teleskop do obserwacji nieba, mobilne labolatorium  oraz bardzo dużo innych pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, fizycznej, chemicznej i geograficznej.

            Pragniemy przypomnieć też, że Szkoła Podstawowa w Koszutach to nie tylko remonty  i baza dydaktyczna, ale przede wszystkim standardy nauczania, które na bieżąco podnosimy poprzez wprowadzanie różnych projektów i innowacji pedagogicznych, m.in.:

1.  Innowacja: „Podstawy przedsiębiorczości- dbamy o przyszłość”

Cele innowacji to: wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i zdobycie umiejętności właściwego gospodarowania swoim czasem.

2.  Innowacja: „Moja wieś, moje miasto, moja gmina”

Cel innowacji to budowanie tożsamości narodowej i lokalnej oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

3.  Projekt: „Tenisowy zawrót głowy”

Cele projektu to: rozbudzanie zainteresowania sportem, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

4.  Projekt: Szkolny Klub Sportowy”

Cele projektu to: poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, zwiększanie oferty ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

5.  Innowacja: „Szkolny ogród przyrodniczy miejscem stymulacji i wszechstronnego rozwoju ucznia”

Cele innowacji to: praktyczne wykorzystanie ogrodu do pracy z uczniami, obserwacje służą integracji społeczności szkolnej, uświadamianiu, iż jesteśmy częścią przyrody.

6. „Przedszkolaki w Programie Zdrowo i Sportowo”

Uczniowie klasy 0 poznają zdrowe formy spędzania czasu wolnego, doskonalą sprawność fizyczną, ćwiczą koordynację ruchową.

 7. „Czyste powietrze wokół nas” Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.

 8.  „Mamo, Tato – co Ty na to?”

Celem programu jest zwrócenie uwagi na specyfikę rozwoju dzieci, istotę zmian fizycznych i psychicznych, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

 9. „Słupca stawia na eksperyment”

Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Celem programu jest wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych . Dzięki uatrakcyjnieniu księgozbioru uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych.

11. „Szkoła pamięta, bo chce pamiętać”

Projekt to jeden ze sposobów krzewienia wśród młodych ludzi idei patriotycznych, potrzeby pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy związania są z historią regionu.

12.  Program „Przyjaciele Zippiego”

Jest to program międzynarodowy promujący zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dzieci. Ma on na celu przygotowanie dzieci do radzenia sobie z problemami                                    i wyzwaniami, przed jakimi stają w szkole i domu.

13. Innowacja: „Budząca się szkoła” – Od zmysłowych spostrzeżeń po wszechstronny rozwój ucznia

Głównym celem innowacji jest tworzenie uczniom optymalnego środowiska uczenia się, w którym zdobywają wiedzę poprzez badanie, doświadczanie, odkrywanie, tworzenie wynikające z ich wewnętrznej motywacji poznawczej

14. Europejski Tydzień Kodowania

Realizowany w klasach 0-VIII na zajęciach świetlicowych, informatyki, języka angielskiego. Głównym celem było rozwijanie kompetencji informatycznych, umiejętności kodowania i programowania.

15. MegaMisja

W projekcie dzieci uczą się, jakie treści można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, jak znaleźć wiarygodne informacje. Uczniowie nabywają nowe kompetencje cyfrowe. 

16. Crossminton

Innowacja mająca na celu poznanie i popularyzację nowej dyscypliny sportowej, poprawę sprawności fizycznej uczniów. Nowa dyscyplina to również sposób na integrację uczniów, ćwiczenie prawidłowych zachowań.  

        Jako dopełnienie powyższych faktów chcielibyśmy poinformować, że Szkoła Podstawowa w Koszutach osiągnęła znakomite wyniki z egzaminu ósmoklasisty ( tabela poniżej) i jest to sukces naszych wspaniałych uczniów, mądrych rodziców oraz bardzo zaangażowanych nauczycieli.

 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach  w roku szkolnym 2018/2019

X

 SP Koszuty

gmina

powiat

woje-wództwo

okręg

kraj

miejsce szkoły w gminie

miejsce szkoły w powiecie (24 szkoły)

Uwagi

J. polski

60,67 %

56,22 %

60,74 %

61,04 %

60,50 %

63 %

1

9

średnia szkoły wyższa o 4,45 % niż gmina

i o 0,17 wyżej niż okręg

Matematyka

46,56 %

38,90 %

39,16 %

43,07 %

42,07 %

45 %

2

4

średnia szkoły wyższa niż:

kraj o 1,56 %

wojew. o 3,49

powiat o 7,40

okręg o 4,49

gmina o 7,66

J. angielski

47,67 %

43,47 %

49,09 %

56,28 %

56,68 %

59 %

3

9

średnia szkoły wyższa niż gmina o 4,2 pkt %

 

 

Możemy pochwalić się także wieloma sukcesami sportowymi naszych uczniów co przedstawiamy w tabeli poniżej - wyniki sportowe – 2019/2020

Lp.

NAZWA ZAWODÓW

DATA

MIEJSCE

ZAJĘTE MIEJSCE

1.

Turniej Badmintona

28.09.2019r.

Słupca

Udział – Maria Gorzelańczyk

2.

MG Unihokej - DZ                                klas VII - VIII

08.10.2019r.

Kowalewo Opactwo

IV miejsce

3.

MP w Badmintonie  klas VII - VIII

09.10.2019r.

Słupca

DZ – V – VII

CHŁ - I

4.

MG Unihokej - CHŁ                                 klas VII - VIII

10.10.2019r.

Kowalewo Opactwo

I miejsce

5.

MP Unihokej - CHŁ                                klas VII - VIII

25.10.2019r.

Kowalewo Opactwo

CHŁ - V

6.

MP w Drużynowym Tenisie Stołowym  klas VII - VIII

29.10.2019r.

Koszuty

DZ – V VIII

CHŁ - II

7.

MG Unihokej - CHŁ                                    klas VI i mł.

30.10.2019r.

Kowalewo Opactwo

III miejsce

8.

MP Unihokej - CHŁ                                  klas VI i mł.

04.11.2019r.

Kowalewo Opactwo

IX miejsce

9.

MP w Badmintonie klas VI i mł.

07.11.2019r.

Słupca

DZ – II

CHŁ - III

10.

MP w Drużynowym Tenisie Stołowym  klas VI i mł.

14.11.2019r.

Koszuty

DZ – II

CHŁ – IV

11.

MR w Badmintonie   klas VII - VIII

15.11.2019r.

Konin

CHŁ - III

12.

Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości

16.11.2019r.

Słupca

I –Maria Gorzelańczyk

I – Patryk Ryźlak

IV – Michał Rusik

13.

MG Halowa Piłka Nożna - CHŁ                   klas VI i mł.

26.11.2019r.

Kowalewo Opactwo

III miejsce

14.

MR w Drużynowym Tenisie Stołowym  klas VI i mł.

27.11.2019r.

Kłodawa

 

DZ – III

 

15.

MG Halowa Piłka Nożna - CHŁ          klas VII - VIII

28.11.2019r.

Kowalewo Opactwo

I miejsce

16.

MR w Drużynowym Tenisie Stołowym  klas VII - VIII

04.12.2019r.

Kłodawa

 

CH – VII

 

17.

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

07.12.2019r.

Słupca

I - Eryk Ryźlak

II-Maria Gorzelańczyk

I – Patryk Ryźlak

18.

MP Halowa Piłka Nożna - CHŁ               klas VII - VIII

11.12.2019r.

Zagórów

II miejsce

 

Na koniec w imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej w Koszutach chcielibyśmy zaapelować o  zaprzestanie krytyki i oczerniania się nawzajem, a skupienie się na tym co mamy w szkołach najlepsze, z  naciskiem na osiągnięcia naszych wspaniałych uczniów.

 

                                                                                Z poważaniem

                                                               Radny Rady Gminy Słupca Józef Włodarczyk

                                                              Społeczność Szkoły Podstawowej w Koszutach

                                                              Rada Rodziców, Dyrektor oraz nauczyciele

 

Przeczytano: 1100 razy. Wydrukuj|Do góry

B szkoła