AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Monitorowanie losów absolwentów Szkoły Podstawowej w Koszutach

MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA WIKTORA JANIKA W KOSZUTACH

 

Absolwenci naszej szkoły

Co roku Szkołę Podstawową im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach opuszczają uczniowie, którzy kolejny etap życia najczęściej rozpoczynają w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych na terenie Słupcy. Nasi absolwenci utrzymują z nami kontakt oraz aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Interesujemy się ich losami, sukcesami oraz zainteresowaniami i zawsze serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania szkoły.


Model Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Nasz Absolwent:

 • respektuje normy społeczne
 • nawiązuje prawidłowe kontakty z innymi ludźmi
 • rozwija własne zainteresowania i zdolności
 • radzi sobie w trudnych sytuacjach
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych
 • jest świadomy zdrowego stylu życia
 • jest patriotą i Europejczykiem


Uczeń prezentujący postawę i umiejętności zgodnie z określonymi wyżej zasadami oraz rozumiejący znaczenie podstawowych pojęć z zakresu życia społecznego jest odpowiedzialnym, współdziałającym w zespole, tolerancyjnym oraz świadomym obywatelem swojej Ojczyzny.

 

O losach absolwentów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach pozyskujemy informacje poprzez:

 • ankietowanie absolwentów, ich rodziców, wywiady z wychowawcami i rodzicami oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych ze szkół
 • prowadzenie Księgi Absolwentów
 • przeprowadzanie rozmów z absolwentami i ich rodzicami
 • otrzymywanie informacji o naszych absolwentach z klubów sportowych, od trenerów


Współpraca szkoły z absolwentami obejmuje:

 • zapraszanie absolwentów do udziału w uroczystościach, imprezach szkolnych, wycieczkach oraz w działalności społecznej i charytatywnej.
 • uczestnictwo absolwentów w ważnych uroczystościach szkolnych
 • wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami
 • spotkania absolwentów z wychowawcą
 • udostępnianie sali gimnastycznej
 • praktyki studenckie
 • współpracę z rodzicami- wielu rodziców uczniów naszej szkoły jest bowiem absolwentami Szkoły Podstawowej im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach


Informacje o losach naszych absolwentów wykorzystujemy do:

 • podnoszenia jakości pracy szkoły
 • doskonalenia efektów nauczania i wychowania
 • planowania pracy szkoły
 • dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do oczekiwań uczniów oraz potrzeb współczesnego rynku pracy
 • opracowywania  zestawień statystycznych

 

 

 

B szkoła