AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

INNOWACJA ,,OD ZMYSŁOWYCH SPOSTRZEŻEŃ PO WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA"

Innowacja
,, Od zmysłowych spostrzeżeń po wszechstronny rozwój ucznia”

Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń,
a nie od opisów rzeczy słowami.
Jan Amos Komeński

W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest innowacja programowo – organizacyjno - metodyczna ,,Od zmysłowych spostrzeżeń po wszechstronny rozwój ucznia”, opracowana przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej - panią Bożenę Koniecką.

Innowacją objęci są uczniowie klasy pierwszej, którzy w nowatorski sposób zdobywają nowe treści w oparciu o elementy idei ,,Budzącej się szkoły” i planu daltońskiego, natomiast uczący nauczyciele tworzą uczniom przestrzeń do samodzielnego, twórczego poznawania wiedzy przez eksperymentowanie i poszukiwanie własnych rozwiązań. W innowacji odchodzimy więc od typowego dla tradycyjnego modelu edukacji obsługiwania uczniów, wyznaczania im szczegółowych celów, narzucania metod i form pracy, czyli od ciągłego prowadzenia uczniów za rękę. W poszukiwaniu nowych dróg opieramy się na nieszablonowych metodach pracy oraz połączeniu oceniania wspierającego z ocenianiem kryterialnym. Ważnym elementem edukacji jest bezpieczna i przyjazna atmosfera oparta na współpracy i dobrych relacjach społecznych.

Innowacja ,, Od zmysłowych spostrzeżeń po wszechstronny rozwój ucznia” opiera się na podstawie programowej zawartej w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. i Programie edukacji wczesnoszkolnej
w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej autorstwa Jadwigi Hanisz.

Głównym celem innowacji jest tworzenie uczniom optymalnego środowiska uczenia się, w którym pierwszoklasiści zdobywają wiedzę poprzez badanie, doświadczanie, odkrywanie, tworzenie wynikające z ich wewnętrznej motywacji poznawczej. Dzięki podejmowanym przez nauczycieli nowatorskim działaniom nastawionym na indywidualne podejście do każdego ucznia - uczniowie zostaną wyposażeni w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w zmieniającym się świecie. Uczniowie stają się otwarci, kreatywni, samodzielni, mający świadomość własnej wartości i gotowi do podjęcia nauki w II etapie edukacji.

 

 

B szkoła