AAA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

INNOWACJA ,,PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ"

INNOWACJA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ

 

Innowacja pedagogiczna: organizacyjno-metodyczna

Temat innowacji: Ja i moje możliwości u podstaw

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018

Autor innowacji: Dorota Nowakowska


Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach. Jest zbudowany wokół umiejętności przedsiębiorczych, a nie treści stricte ekonomicznych, gdyż nie są one wprost sformułowane w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Choć brak wyodrębnionego przedmiotu o nazwie przedsiębiorczość, to umiejętności i postawy, które się z nim wiążą, zostały opracowane według następujących modułów:

 1. Moje możliwości – moja przyszłość

  Szukamy członków, tworzymy dokumentację i niezbędne formalności do powstania spółdzielni uczniowskiej.

  Kluczowe pojęcia: predyspozycje, mocne strony, słabe strony, ograniczenia, zainteresowania, umiejętności, role grupowe, zawód, wybór zawodu, droga kształcenia.

 2. Gospodarowanie czasem

  Poznajemy sposoby i techniki gospodarowania własnym czasem. „Złodzieje czasu” jak z nimi walczyć.

  Kluczowe pojęcia: czas, organizacja czasu, priorytety, harmonogram, planowanie czasu, techniki planowania, zarządzanie czasem, „złodzieje czasu”.

 3. Ja i moje otoczenie

  Jak możemy stać się partnerami dorosłych w ich działaniach na rzecz szkoły/środowiska?

  Bierzmy sprawy w swoje ręce – jak sprawić, aby zaspokoić potrzeby innych i jednocześnie realizować swoje zainteresowania? Odpowiedź jest prosta – organizujemy pracę w sklepiku uczniowskim.

  Kluczowe pojęcia: jednostka, grupa społeczna, społeczeństwo, środowisko lokalne, inicjatywa, aktywność, promocja, opinia publiczna, problemy globalne, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe.

 4. Reguły i normy

  Dokumenty regulujące życie szkoły. Dokumenty i zasady, które regulują pracę naszej spółdzielni muszą być podporządkowane prawu oświatowemu i spójne ze szkolnymi. Obowiązki i odpowiedzialność wynikające z norm oraz pełnionych ról społecznych, funkcji i zadań.

  Kluczowe pojęcia: normy, reguły, przepisy, obowiązek, kodeks, obyczaje, prawo, normy prawne, normy etyczne, normy religijne.

 5. Moje zdrowie – mój kapitał

  Zasady zdrowego odżywiania – piramida żywienia. Zdrowy tryb życia – odżywianie, ruch, higiena. W zdrowym ciele zdrowy duch - jak zwiększyć możliwości zdrowego spędzania wolnego czasu w domu i szkole.

  Kluczowe pojęcia: zdrowe odżywianie, zrównoważona dieta, żywność modyfikowana genetycznie, piramida żywienia, zdrowy tryb życia, higiena osobista, bulimia, anoreksja, uzależnienia.

 6. Młodzi konsumenci

  Droga produktu - od producenta do klienta.

  Racjonalne wybory podczas dokonywania zakupów – kryteria wyboru.

  Prawa konsumenta.

  Wpływ reklamy na nasze decyzje.

  Kluczowe pojęcia: konsumpcja, konsument, potrzeby, klient, rynek, produkt, usługa, reklama, promocja, marka, gwarancja, zakupoholizm, snobizm, sprawiedliwy handel, prawa konsumenta.

 7. Praca w życiu człowieka

  Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał - jak zdobywać doświadczenia potrzebne w przyszłej pracy? Wiem, umiem, potrafię - jak zaprezentować swoje umiejętności?

  Kluczowe pojęcia: praca, rynek pracy, pracodawca, zatrudnienie, wykształcenie, przedsiębiorczość, bezrobocie, zasiłek, umowa o pracę.

 8. Moje pieniądze

  E-biznes - jak można wykorzystać komputer i Internet, gry planszowe do zarabiania pieniędzy? Jak rozsądnie gospodarować swoim kieszonkowym czyli planować własny budżet?

  Grosz do grosza - jak powiększyć swoje zasoby finansowe w uczciwy sposób?

  Kluczowe pojęcia: budżet, oszczędzanie, zadłużenie, dochody, wydatki, kontrola budżetu, ryzyko, ryzyko kontrolowane, bezpieczeństwo finansowe, kredyt, e-biznes, koszt alternatywny.

 9. Nasze decyzje i wybory – praca w sklepiku szkolnym

  Nie ma sukcesu bez ryzyka – jak odważnie podejmować nowe zadania i pokonywać lęk przed nieznanym? Cele i wartości, którymi się kierujemy przy podejmowaniu decyzji. Poszukiwanie różnych możliwości rozwiązań. Ocena pozytywnych i negatywnych skutków poszczególnych rozwiązań.

  Kluczowe pojęcia: sytuacja decyzyjna, alternatywne rozwiązania, decyzja, wybór, kryteria wyboru, wartości, konsekwencje, asertywność, koszt alternatywny, drzewo decyzyjne.

 10. Mój wizerunek – jak mnie widzą, tak mnie piszą

  Kreowanie własnego wizerunku. Znaczenie pierwszego wrażenia. Prezentacja werbalna i niewerbalna. Savoir-vivre.

  Zależność miedzy naszym zachowaniem a budowaniem dobrych relacji z innymi.

  Kluczowe pojęcia: wizerunek, pierwsze wrażenie, prezentacja niewerbalna, prezentacja werbalna, savoir-vivre, etykieta, relacje międzyludzkie, kreowanie wizerunku.

CELE INNOWACJI:

- Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę dotyczącą podstaw przedsiębiorczości.

- Zdobycie umiejętności właściwego gospodarowania swoim czasem. Kształtowanie właściwych postaw: rzetelności, szacunku, obowiązkowości i uczciwości warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

INNOWACJA BĘDZIE WDRAŻANA NA ZAJĘCIACH:

LEKCYJNYCH: język polski, przyroda, historia, matematyka, religia, biologia, informatyka, zajęcia z wychowawcą, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne.

POZALEKCYJNYCH : zajęcia świetlicowe, praca w sklepiku szkolnym Świeżak.


B szkoła